Terminoloji Kişilerin fikri çabaları ile oluşturdukları eserlerin veya ürünlerin üzerinde sahip oldukları hakların, bir insan hakkı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve eğer bir insan hakkı olarak değerlendirilebilirse ne şekilde ele alınacağı sorunu, söz konusu haklar için kullanılan terminoloji ile yakından ilgilidir. Dolayısıyla böyle bir çalışmaya, kişilerin fikri...

GİRİŞ Şemsiye klozlar, en basit ifadesiyle devletler arası yatırım andlaşmalarında (DİYA) akit tarafların yatırım taahhütlerine ya da borçlarına riayet edeceğine dair kayıt olarak tanımlanmaktadır. Uzun süredir bilinmesine ve kullanılmasına rağmen şemsiye klozun anlamı ve kapsamı konusunda hala fikir ayrılıkları mevcuttur.  Bu fikir ayrılıkları öncelikli olarak, ev sahibi...

1. Giriş Tedavi amaçlı kullanılan madde ve yöntemlere yönelik patent koruması toplum sağlığıyla yakından ilişkisi nedeniyle patent hukukunun özel bir alanını oluşturur. Bu alanda, buluş sahiplerinin haklarıyla kamu sağlığı arasındaki dengeyi gözeten hukuk sistemleri, tıp sektöründeki uygulayıcıların, özellikle acil müdahale gerektiren durumlarda patent koruması olup olmadığını...

Genel Olarak Tahkim taraflar arasında doğmuş veya doğması muhtemel uyuşmazlıkların ulusal mahkemeler yerine tarafların iradesine göre, birçok farklı şekilde karşımıza çıkabilecek tahkim mahkemelerinde hakim yerine hakem adı verilen kişilerce çözülmesini öngören alternatif uyuşmazlık çözüm yollarındandır. Küresel ticaretin yaygınlaşması tahkimin uluslararası alanda kabul görmesini zorunlu kılmıştır. Özellikle...

error: