İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Tüzel kişilik statüsüne sahip şirketler özel hukuk kişisi olmakla birlikte, günümüzde biriktirdiği tecrübe ve insan kaynağıyla güçlü bir organizasyona sahiptir ve sahip olduğu imkanlar nedeniyle bir diğer özel hukuk kişisi olan gerçek kişilerden farklı olduğu kanaati hakimdir. Dolayısıyla şirketlerde çalışan gerçek kişilerle, tüzel kişilik sahibi şirketler arasındaki ilişkileri düzenleyen İş Hukuku kapsamında, eşitler arasındaki uyuşmazlıklar üzerine kurulu olan özel hukuktan farklı prensiplerin geliştirilmesi ve uygulanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ayrıca çalışanların sağlık sigortaları ve emeklilik hakları gibi konular için de Sosyal Güvenlik Hukuku düzenlemeleri getirilmiştir. Öte yandan küreselleşen dünyada, başka ülke vatandaşlarının çalışmaları dolayısıyla milletlerarası özel hukuk prensipleri ve ilgili ülkelerin iş hukuku kuralları önem kazanmıştır.

US Hukuk olarak, hukuki sorunlar ortaya çıkmadan önce önlem alma gerekliliğinin bilinciyle, iş sözleşmelerinin standart metinler üzerinden değil sektörün ve çalışanın özelliklerine göre, eğer çalışan yabancı ülke vatandaşıysa o ülkenin iş hukuku prensipleri de dikkate alınarak düzenlenmesini sağlamak öncelikli amacımızdır.

Sektör çeşitliğinin yüksek düzeyde olması ve uzmanlaşmanın her sektörde yaygınlaşması gözönüne alındığında bu yaklaşımın önemi daha iyi anlaşılabilir.

Şirket içi İnsan Kaynakları uygulamalarının İş Hukuku prensipleri ve kurallarıyla uyumlu hale getirilmesini sağlamak bir diğer amacımızdır. Bu sayede ortaya çıkması muhtemel uyuşmazlıkların azaltılması mümkün olsa da, dava yoluyla çözümlenmesi gereken uyuşmazlıkların olması muhtemeldir. US Hukuk olarak, iş sözleşmelerinin hazırlanması ve şirket içi İnsan Kaynakları uygulamalarının İş Hukuku kurallarına uygun olması için danışmanlık hizmetinin yanında, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlıklar için arabuluculuk sürecinden başlayarak bütün aşamalarda hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktayız.

Bu doğrultuda ve bahsedilen amaçlarla verdiğimiz hizmetlerden bazıları:

Şirket işyeri yönetmeliklerinin/politikalarının ve iş sözleşmelerinin incelenmesi ve tadili

Toplu iş sözleşmesi müzakereleri ve sendikalarla olan ilişkiler hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi

Göç hukuku (oturma ve çalışma izni, özel vizeler) alanında işlemlerin takibi

İkale sözleşmeleri, iş sözleşmesinin feshine yönelik risk değerlendirmeleri

Dava ve arabuluculuk da dâhil olmak üzere uyuşmazlık çözümü

Çalışanlara sağlanan menfaat ve tazminatlar konusunda danışmanlık hizmetleri

Ayrımcılığın önlenmesine ilişkin konularda danışmanlık hizmetleri

İş sağlığı ve güvenliği hukukuna ilişkin konularda danışmanlık hizmetleri

error: