Makaleler

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan, ülkemizle ilgili son dönemde verilen ve ihlal bulunmayan kararların Haziran 2020 tarihli derlemesini içermektedir. ...

Günümüzde hızla gelişen teknoloji, tüketici alışkanlıkları üzerindeki etkisi ve tüketicinin ürüne ve hizmete erişimi bakımından yeni olanak ve imkanlar sunması sebebiyle hizmet sektörünün yapı taşları adeta yeniden dizayn edilmiştir. Bu anlamda teknolojik yenilikler sayesinde her geçen gün sayıları artan sosyal platformlar aracılığı ile düşüncelerimizi, tercihlerimizi,......

Hekim tıbbi müdahalede bulunurken nihai amacı hastaları tedavi etmektir. Bu amaçla hareket eden hekim, hukuka uygunluk sınırı içerisinde kişinin yasalarca korunan vücut bütünlüğü ve yaşam hakkını ihlal ederse de hukuken korunur. Ancak hukuka uygunluk sınırı aşılırsa, bu durumda hekimin hukuki sorumluluğu yanında cezai sorumluluğu doğacaktır.......

A- HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU KAPSAMINDA BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL KAVRAMLAR  I-KİŞİLİK HAKKI  Tıp biliminin amacı insanın bedeni ve ruhi yapısındaki rahatsızlıkları, acıları gidermek ve insanın yaşam süresini uzatmaktır. Tıp biliminin inceleme ve müdahale alanı insanın kişilik hakkının kapsamına giren bedeni ve ruhi yapısı olduğundan, hekimlerin insanın sahip......

Terminoloji Kişilerin fikri çabaları ile oluşturdukları eserlerin veya ürünlerin üzerinde sahip oldukları hakların, bir insan hakkı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve eğer bir insan hakkı olarak değerlendirilebilirse ne şekilde ele alınacağı sorunu, söz konusu haklar için kullanılan terminoloji ile yakından ilgilidir. Dolayısıyla böyle bir çalışmaya, kişilerin......

GİRİŞ Şemsiye klozlar, en basit ifadesiyle devletler arası yatırım andlaşmalarında (DİYA) akit tarafların yatırım taahhütlerine ya da borçlarına riayet edeceğine dair kayıt olarak tanımlanmaktadır. Uzun süredir bilinmesine ve kullanılmasına rağmen şemsiye klozun anlamı ve kapsamı konusunda hala fikir ayrılıkları mevcuttur.  Bu fikir ayrılıkları öncelikli olarak,......

1. Giriş Tedavi amaçlı kullanılan madde ve yöntemlere yönelik patent koruması toplum sağlığıyla yakından ilişkisi nedeniyle patent hukukunun özel bir alanını oluşturur. Bu alanda, buluş sahiplerinin haklarıyla kamu sağlığı arasındaki dengeyi gözeten hukuk sistemleri, tıp sektöründeki uygulayıcıların, özellikle acil müdahale gerektiren durumlarda patent koruması olup......

Genel Olarak Tahkim taraflar arasında doğmuş veya doğması muhtemel uyuşmazlıkların ulusal mahkemeler yerine tarafların iradesine göre, birçok farklı şekilde karşımıza çıkabilecek tahkim mahkemelerinde hakim yerine hakem adı verilen kişilerce çözülmesini öngören alternatif uyuşmazlık çözüm yollarındandır. Küresel ticaretin yaygınlaşması tahkimin uluslararası alanda kabul görmesini zorunlu kılmıştır.......

error: